Biografi Anas Bin Malik Ra Dan Jumlah Hadis Yang Diriwayatkannya

Namanya yaitu Anas bin Malik bin Nad ̣r al-Khazraj lahir pada 10 tahun sebelum Hijriyah atau tahun 612 M dan wafat pada tahun 93 H atau 712 M. Anas yaitu khadim (pelayan) Rasulullah Saw yang terpercaya, ketika ia berusia 10 tahun, ibunya Ummu Sulaim membawanya kepada Rasulullah Saw. untuk berkhidmat. Ia sering membawakan sandal dan bejana Rasulullah Saw untuk berwudhu. Rasulullah Saw. pernah mendoakannya: “Ya Allah perbanyaklah harta dan anaknya dan masukkanlah ke surga.”

Anas berkata: “Sungguh saya melihat dua orang perempuan dan saya mengharapakan perempuan yang ketiga. Demi Allah, hartaku melimpah ruah dan sungguh jumlah anak-anakku dan anak cucuku pada hari ini mencapai 100 orang.”

Nabi Saw sering mengajak canda dan humor dengan Anas dengan panggilan “ya za alUzunain” (Hai anak yang mempunyai pendengaran dua) sehingga tidak terkesan sebagai pergaulan tuan dan budaknya. Anas sendiri pernah berkata:” Rasulullah saw tidak pernah menegur apa yang saya perbuat, dia juga tidak pernah menanyakan perihal sesuatu yang saya tidak kerjakan, akan tetapi dia selalu mengucapkan “Apa yang dikehendaki Allah niscaya terjadi dan apa yang tidak dikehendak-Nya tidak terjadi”.

Anas bin Malik tidak berperang dalam perang Badar yang akbar, lantaran usianya masih sangat muda. Tetapi ia banyak mengikuti peperangan lainnya setelah itu.

Pada waktu Abu Bakar meminta pendapat ‘Umar mengenai pengangkatan Anas bin Malik menjadi pegawai di Bahrain, Umar memujinya:”Dia yaitu anak muda yang cerdas dan sanggup baca tulis, dan juga usang bergaul dengan Rasulullah”.

Sedangkan Abu Hurairah juga pernah berkomentar tentangnya:

“Aku belum pernah melihat orang lain yang shalatnya mirip Rasulullah kecuali Ibnu Ummu Sulaim, yakni Anas bin Malik”

Ibn Sirin juga pernah berkata:

“Dia (Anas) paling elok shalatnya baik di rumah maupun ketika sedang dalam perjalanan”

Ia dibesarkan di tengah-tengah keluarga Nabi Saw selama 9 tahun dan beberapa bulan sehingga ia banyak mengetahui hal-ihwal Nabi baik berupa perkataan, perbuatan dan taqrir beliau. Ia dikaruniai umur yang cukup panjang sehingga ia masih hidup selama 83 tahun setelah Rasulullah Saw. wafat.

Hal inilah di antaranya yang mengakibatkan ia banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Saw. baik secara eksklusif maupun melalui sesama para sahabat kemudian disampaikan kepada umat.

Jumlah hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik mencapai 2.286 hadis. Imam al-Bukhari meriwayatkan dari padanya sebanyak 83 hadis dan Muslim sebanyak 71 buah hadis.

Pada hari-hari terakhir masa kehidupannya, Anas pindah ke Basrah, Sebagian lain menyampaikan kepindahannya lantaran terkena fitnah Ibn al-Asy’ats yang mendorong Hajjaj mengancamnya. Maka tidak ada jalan lain bagi Anas bin Malik untuk pindah ke Basrah yang mengakibatkan satu satunya sahabat Nabi di sana. Itulah sebabnya para ulama menyampaikan bahawa Anas bin Malik yaitu sahabat terakhir yang meninggal di Basrah

Ketika Anas bin Malik wafat, Muwarriq berkata: “Telah hilang separuh ilmu. Jika ada orang suka memperturutkan kesenangannya ketika berselisih dengan kami, kami berkata kepadanya, marilah menghadap kepada orang yang pernah mendengar dari Rasululah Saw.”. Ia mengikuti sejumlah pertempuran dalam membela Islam. Ia dikenal sebagai sahabat Nabi Muhammad Saw yang berumur paling panjang.
Baca Juga :

Demikianlah sahabat www.Merah.Online/">Merah.Online ulasan perihal biografi Anas bin Malik ra dan jumlah hadis yang diriwayatkannya. Semoga kita sanggup mengambil pelajaran dari pembahasan tersebut. Aamiin. Sumber Hadis Ilmu Hadis Kelas X MA, Kementerian Agama Republik INDONESIA, Jakarta 2014. Kujungilah selalu www.Merah.Online/">www.Merah.Online semoga bermanfaat. Aamiin.

0 Response to "Biografi Anas Bin Malik Ra Dan Jumlah Hadis Yang Diriwayatkannya"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

close