Kitab Hadis | Pengertian Kitab Al-Jami’ Dan Referensi Kitab Al-Jami’

Contoh%2BKitab%2Bal-Jami%25E2%2580%2599.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">Contoh%2BKitab%2Bal-Jami%25E2%2580%2599.jpg" width="235" />
A. Pengertian Kitab al-Jami’.
Kata al-Jami’ secara etimologi berarti menghimpun, mengumpulkan, dan mencakup. Boleh jadi kata al-Jami’ dimaksudkan kitab yang mencakup, menghimpun atau mengumpulkan segala permasalahan. Secara terminologi diartikan:

“Al-Jami’ ialah kitab hadis yang memuat seluruh bab-bab hadis meliputi 8 duduk kasus yaitu duduk kasus doktrin (aqa’id), hukum (Fikih), perbudakan (riqaq), etika makan minum, tafsir, sejarah dan riwayat hidup, sifat-sifat etika (syama’il), banyak sekali fitnah (fitan), dan kisah-kisah (manaqib).”

Buku hadis al-Jami’ ialah ragam pembukuan hadis yang paling lengkap, sebab ia meliputi segala permasalahan sebagaimana di atas, tidak hanya terfokus satu duduk kasus saja. Segala aspek agama dan segala aspek kehidupan insan dimuat dalam kitab ersebut. Kelebihan kitab ini ialah sangat jelas, sebab mempunyai daya tampung yang sangat luas terhadap banyak sekali topik. Hadis sanggup dicari menurut tema yang melingkupinya. Misalnya jikalau ingin mencari hadis wacana shalat, tinggal membuka kepingan shalat.

B. Contoh Kitab al-Jami’
Contoh kitab al- Jami’ sebagai berikut :

1. al-Jami` li al-Imam `Abd al-Razzaq bin Hammam as-San`ani karya al-San’ani (w. 211 H.)
2. al-Jami` as-Sahih li al-Bukhari karya Imam al-Bukhari (w. 206 H.)
3. al-Jami` as-Sahih li Muslim karya Imam Muslim (w. 261 H)
4. al-Jami` al-Tirmuzi karya at-Tirmizi (w. 279 H)

Kualitas kitab al-Jami’ karya Imam al-Bukhari dan Muslim disepakati oleh para ulama sahih seluruhnya sebagaimana disebutkan pada nama kitab tersebut yang menyebutkan kata as-Sahih di dalamnya; al-Jami` al-Sahih li al- Bukhri dan al-Jami` al-Sahih li al Bukhari. Menurut penulisnya seluruh hadis yang terkandung di dalamnya berkualitas sahih seluruhnya.

Sedang kitab al-Jami` li al-Imam `Abd al-Razzaq bin Hammam al San`ani (w. 211 H), dan Jami`al-Turmuzi sekalipun disebut kitab al-Jami’, namun kualitasnya sama dengan kitab Sunan yakni ada yang shahih, hasan, dan dha`if.

Dengan demikian nama al-Jami’ tidak mengatakan kualitas hadis yang dikandung. Ia hanya mengatakan bahwa kitab tersebut memuat segala hadis yang meliputi segala permasalahan sebanyak 8 masalah.

Demikianlah sahabat www.Merah.Online/">Merah.Online ulasan wacana pengertian kitab al-jami’ dan Contoh kitab al-jami’. Sumber buku Siswa Hadits Ilmu Hadits Kelas X MA Kementerian Agama Republik INDONESIA, 2014. Kunjungilah selalu www.Merah.Online/">www.Merah.Online semoga bermanfaat. Aamiin.

0 Response to "Kitab Hadis | Pengertian Kitab Al-Jami’ Dan Referensi Kitab Al-Jami’"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

close