Pengertian Tafsir Ijmali, Ciri-Ciri Metode Tafsir Ijmali, Kelebihan Dan Kelemahan Metode Ijmali

a. Pengertian Tafsir Ijmali.
Metode tafsir ijmali ialah menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an dengan cara mengemukakan makna global. Menjelaskan ayat-ayat al-Qur’an secara ringkas tapi meliputi dengan bahasa yang populer, gampang dipahami dan gampang dibaca. Sistematika penulisannya berdasarkan susunan ayat-ayat di dalam mushaf. Penyajiannya tidak terlalu jauh dari gaya bahasa al-Qur’an sehingga pendengar dan pembacanya seolah-olah masih tetap mendengar al-Qur’an padahal yang didengarnya itu tafsirnya.

b. Ciri-Ciri Metode Tafsir Ijmali.
Ciri-ciri dari metode ini ialah mufassir menafsirkan al-Qur`an dari awal hingga selesai tanpa perbandingan (muqarin) dan penetapan judul (maudu’i). Dalam metode ijmali tidak ada ruang untuk mengemukakan pendapat sendiri. Itulah sebabnya, kitab kitab tafsir ijmali tidak menunjukkan penafsiran secara rinci, tapi ringkas dan umum, sehingga seolah-olah kita masih membaca al-Qur`an padahal yang dibaca ialah tafsirnya. Namun pada ayat-ayat tertentu diberikan juga penafsiran yang agak luas, tetapi tidak seluas pembahasan pada tafsir tahlili.

c. Kelebihan dan Kekurangan Metode Ijmali.
Dalam kaitan ini metode ijmali dalam penafsiran al-Qur`an mempunyai kelebihan. Diantaranya ialah sebagi berikut:

1. Mudah dan gampang dipahami mudah tanpa berbelit-belit. Sesuai bagi yang ingin memperoleh pemahaman ayat-ayat al-Qur`an dalam waktu yang relatif singkat.

2. Bebas dari penafsiran isra`iliyyat, dikarenakan ringkasnya penafsiran.

3. Menggunakan bahasa yang singkat dan akrab dengan bahasa al-Qur`an. Karena mufassir pribadi menjelaskan pengertian kata atau ayat dengan sinonimnya dan tidak mengemukakan ide-ide atau pendapatnya secara pribadi.

d. Kelemahan Metode Ijmali.
Kelemahan metode ini antara lain sebagai berikut:

1. Kurang diperhatikan kaitan antara satu ayat dengan ayat-ayat yang lain.
2. Ruangan penafsiran terbatas untuk klarifikasi yang memadai.
Baca Juga :
e. Contoh Kitab Tafsir Ijmali.
Contoh kitab tafsir ijmali ialah Tafsir al-Qur`an al-Karim karya Muhammad Farid Wajdi, dan at-Tafsir al-Wasit terbitan Majma’ al-Buhus al-Islamiyyah, dan Tafsir al-Jalalain karya Jalaluddin al-Suyuti dan Jalaluddin al-Mahalli serta Taj al-Tafasir.

Demikianlah sahabat www.Merah.Online/">Merah.Online ulasan wacana pengertian tafsir ijmali, ciri-ciri metode tafsir ijmali, kelebihan dan kelemahan metode ijmali. Sumber buku Siswa Kelas X MA Tafsir Ilmu Tafsir Kementerian Agama Republik INDONESIA, 2014. Kunjungilah selalu www.Merah.Online/">www.Merah.Online semoga bermanfaat. Aamiin.

0 Response to "Pengertian Tafsir Ijmali, Ciri-Ciri Metode Tafsir Ijmali, Kelebihan Dan Kelemahan Metode Ijmali"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

close