Soal Latihan Pai Perihal Berguru Aturan Waris/Harta Warisan Kelas Xii Sma/Smk Terbaru

Contoh Soal Latihan PAI Kelas 12 SMK/SMA Tentang Hukum Waris/Harta Warisan Terbaru
I. Pilihlah tanggapan yang paling sempurna dengan memberi tanda silang (X)! 
1. Suatu ilmu yang mempelajari jago waris yang mendapatkan bab warisan dan jago waris yang tidak mendapatkannya, kadar ukuran yang diterima masing-masing jago waris, dan cara pembagiannya merupakan definisi ilmu faraid berdasarkan . . . .
a. Muhammad ibnu Hanafiyah
b. Hasbi As-Siddieqi
c. Tengku Muhammad Fadlan
d. Imam Hanafi
e. Imam Maliki

2. Dusun Karang Kates ialah sebuah dusun terpencil dengan penduduk lebih dari 700 jiwa. Meskipun terpencil, penduduk yang 100% penduduknya beragama Islam ini populer sebagai pencari ilmu yang gigih. Sayangnya, tidak ada satu pun warga Karang Kates yang berminat berguru ilmu faraid. Oleh alasannya ialah itu, dikala tetua kampung itu meninggal, mereka tidak tahu cara mengurus harta peninggalannya.

Dari sisi hukum faraid, seluruh penduduk Karang Kates . . . .
a. menanggung dosa alasannya ialah tidak ada satu pun yang bersedia mempelajari ilmu faraid
b. tidak menanggung dosa apa pun alasannya ialah minat berguru memang tidak sanggup dipaksakan
c. boleh mengurus harta yang ditinggalkan berdasarkan cara terbaik mereka
d. boleh mengurus harta peninggalan dengan cara apa pun alasannya ialah mereka tidak mengetahui aturan faraid
e. tidak perlu membagi harta peninggalan alasannya ialah belum tahu caranya

3. Ahli waris baik pria dan perempuan telah ditetapkan bagiannya oleh Allah Swt. dari harta orang tuanya. Pernyataan tersebut sanggup kita temukan dalam Surah . . . .
a. al-Baqarah [2]: 201
b. an-Nas [114]: 4
c. A li Imran [3]: 137
d. an-Nisa’ [4]: 33
e. al-A'raf [7]: 99

4. Saat seseorang mafqud dan meninggalkan harta warisan, harta tersebut dihentikan dibagi hingga orang yang mafqud . . . .
a. kembali
b. diketahui niscaya keadaannya
c. ditetapkan keadaannya
d. hadir kepada keluarganya
e. ditetapkan wafatnya

5. Orang yang memerdekakan muwaris ketika masih menjadi budak boleh mendapatkan warisan dari muwaris yang dibebaskannya. Hal ini terjadi dengan syarat . . . .
a. muwaris tidak mempunyai jago waris keluarga dan semenda
b. muwaris hanya mempunyai jago waris semenda saja
c. harus mempunyai saksi bahwa ia ialah orang yang memerdekakan muwaris
d. tidak ada jago waris asabah
e. tidak ada jago waris zawil furud

6. Apabila semua jago waris ada, jago waris di kalangan perempuan yang niscaya mendapatkan harta warisan ialah . . . .
a. ibunya ibu
b. anak perempuan
c. adik perempuan
d. saudara perempuan yang paling bersahabat semasa hidupnya
e. bibi dari ayah

7. Seorang anak yang masih berada dalam kandungan ketika ayahnya meninggal dunia, ia berhak menjadi jago waris bila . . . .
a. ditetapkan sebagai jago waris oleh ayahnya
b. mempunyai tanda sebagai jago waris
c. lahir hidup
d. telah berumur 7 bulan dalam kandungan
e. telah berumur minimal 8,5 bulan dalam kandungan

8. Seorang ayah akan mendapatkan bab seperenam bila mawaris . . . .
a. meninggalkan anak
b. mempunyai dua saudara seayah
c. mempunyai satu saudara seibu
d. meninggalkan wasiat
e. tidak mempunyai jago waris asabah

9. Sebelum melaksanakan pembagian harta warisan untuk para jago waris, hal pertama yang harus dilakukan terhadap harta peninggalan muwaris ialah . . . .
a. menggunakannya untuk membiayai pengurusan jenazah
b. menghitungnya untuk membayar utang
c. menggunakannya untuk menunaikan wasiat yang telah disampaikan oleh muwaris
d. menghabiskannya untuk keperluan pengajian sesudah ajal muwaris
e. menginvestasikannya hingga sanggup berkembang biak sebelum dibagi untuk para jago waris

10. Apabila di antara jago waris terdapat anak kecil maka diharapkan kebijakan tersendiri dari keluarga yang cukup umur untuk sementara mengurus harta si anak kecil. Dalam hukum waris hal ini seringkali disebut sebagai . . . .
a. adopsi d. perwalian b. pengambilalihan e. pewarisan c. perwakilan

11. Salah satu faktor penting dalam penggunaan teknik aul dan radd ialah FPK yang merupakan abreviasi dari . . . .
a. faktor pilihan kesamaan
b. faktor persamaan dan kesimpulan
c. faktor penyedia kesamaan
d. faktor pembanding keadaan
e. faktor komplotan terkecil

12. Teknik aul dan radd mempunyai syarat yang berbeda. Meskipun demikian, keduanya mempunyai satu syarat yang sama yaitu . . . .
a. jumlah bilangan penyebut harus lebih sedikit dari jumlah bilangan pembilang
b. jumlah angka pembilang harus lebih banyak dari jumlah angka penyebut
c. tidak ada asabah
d. harta yang dibagi tidak melebihi 500 dinar
e. wasiat yang dikeluarkan dihentikan lebih dari sepertiga

13. Adanya dua orang anak perempuan sebagai jago waris sanggup membatalkan penggunaan teknik aul jika . . . .
a. ia mendapatkan bab 2/3
b. ia bersama anak laki-laki
c. tidak ada bapak
d. ia tidak ditemani oleh saudara perempuan
e. jumlah FPK tidak melebihi angka 12

14. Dalam teknik radd, terdapat satu jago waris yang tidak sanggup mendapatkan sisa harta yang telah terbagi. Ahli waris dimaksud ialah . . . .
a. suami
b. ayah
c. anak perempuan
d. saudara pria seayah
e. cucu pria dari anak laki-laki

15. Dalam daftar zawil furud, bab seperempat akan diberikan kepada . . . .
a. suami bila istri mempunyai anak
b. istri bila suami tidak mempunyai anak
c. ayah bila muwaris mempunyai anak
d. ibu bila muwaris tidak mempunyai anak
e. saudara perempuan bila tidak ada ayah dan anak laki-laki

II. Kerjakan soal di bawah ini dengan benar! 
1. Apakah pengertian ilmu mawaris itu?
2. Kapankah ilmu mawaris sanggup diterapkan?
3. Bagaimanakah pesan Rasulullah terkait warisan yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas?
4. Siapa sajakah jago waris yang berhak mendapatkan harta warisan bila semua jago waris tersedia?
5. Apakah hajib itu?
6. Apakah yang harus dilakukan terkait harta warisan sesudah muwaris meninggal dunia?
7. Mengapa dalam penentuan teknik aul dan radd, kita perlu memerhatikan asabah?
8. Bagaimanakah keadaan yang memungkinkan terjadinya perhitungan dengan teknik radd?
9. Bagaimanakah sopan santun dikala pembagian harta warisan dilakukan?
10. Apakah yang dilakukan bila salah satu jago waris yang berhak mendapatkan warisan ternyata dalam keadaan mafqud?

Kunjungilah selalu www.Merah.Online/">www.Merah.Online semoga bermanfaat. Aamiin.

0 Response to "Soal Latihan Pai Perihal Berguru Aturan Waris/Harta Warisan Kelas Xii Sma/Smk Terbaru"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

close