Soal Latihan Tafsir Wacana Tafsir Al-Qur`An Bil Ma’Sur Dan Bir Ra’Yi Kelas X Ma K13

Contoh%2BSoal%2BLatihan%2BTafsir%2BIlmu%2BTafsir%2BTentang%2BTafsir%2Bal-Qur%2560an%2Bbil%2BMa%25E2%2580%2599sur%2Bdan%2Bbir%2BRa%25E2%2580%2599yi%2BKelas%2B10%2BAliyah.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">Contoh%2BSoal%2BLatihan%2BTafsir%2BIlmu%2BTafsir%2BTentang%2BTafsir%2Bal-Qur%2560an%2Bbil%2BMa%25E2%2580%2599sur%2Bdan%2Bbir%2BRa%25E2%2580%2599yi%2BKelas%2B10%2BAliyah.jpg" />
Contoh Soal Latihan Tafsir Ilmu Tafsir Tentang Tafsir al-Qur`an bil Ma’sur dan bir Ra’yi Kelas 10 Aliyah

I. Pilihlah tanggapan yang paling benar!

1. Penafsiran al-Qur`an dengan al-Qur`an, dengan hadits dan atau dengan pendapat
Sahabat disebut...
A. Tafsir Isyari
B. Tafsir Ra’yi
C. Tafsir Tahlili
D. Tafsir bi al-Ma’sur
F. Tafsir Muqarin

2. Pada masa Nabi, tafsir bil ma’sur berkisar perihal tafsir al-Qur`an dengan....
A. Ijtihad
B. Qaul sasabah
C. Qaul Tabi’in
D. As sunnah
E. Al-Qur`an dan As-Sunah

3. Berikut ialah kitab tafsir bil ma’sur , kecuali....
A. Tafsir ibn Uyainah
B. Tafsir ibn ‘Atiyah
C. Tafsir ibn Jabbar
D. Tafsir ibn Hatim
E. Tafsir Jalaluddin As Suyuti

4. Penafsiran al-Qur`an yang didasarkan pada pendapat langsung mufassir disebut....
A. Tafsir tahlili
B. Tafsir Jalalain
C. Tafsir bi al-ma’sur
D. Tafsir bil ra’y
E. Tafsir muqaran

5. Sebagian ulama mendapatkan tafsir bir Ra’yi dengan beberapa syarat yang cukup ketat di antaranya sebagai berikut kecuali....
A. Menguasai bahasa arab dan cabang-cabangnya.
B. Meningkatkan daya ajaran filsafat
C. Berakidah yang benar
D. Mengetahui prinsip-prinsip pokok agama Islam
E. Menguasai ilmu yang berafiliasi dengan dengan pokok bahasan ayat yang ditafsirkan.

6. Yang tidak termasuk dalam tafsir bil ra’yi ialah . . . . .
A. Tafsir Al-Baidawi
B. Tafsir Al-Jalalain
C. Tafsir Abu Su’ud
D. Tafsir Al-Bagāwy
F. Tafsir Al-Khatib

7. Tafsir Al Alusy adalah. . . . . .
A. Ruhul-Ma’nawi
B. Ruhul-Ma’mali
C. Ruhul-Ma’ani
D. Ruhul-Talili
E. Ruhul-Ma’rifati

8. Tafsir yang dinisbahkan kepada Ibn ‘Abbas ialah ....
A. Tafsir Tanwir al-Miqbas min tafsir Ibn ‘Abbas
B. Al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-‘Aziz
C. Al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-‘Aziz
D. Tafsir Al Dur Mansur fi Tafsir bil Ma’sur

9. Definisi tafsir bir ra’yi ialah ....
A. Tafsir dengan cara memahami banyak sekali kalimat al-Qur`an melalui pemahaman yang ditunjukkan oleh banyak sekali isu yang dimiliki spesialis tafsir seperti
bahasa dan banyak sekali peristiwa
B. Tafsir dengan cara memahami banyak sekali kalimat al-Qur`an melalui kemampuan mena’wilkan yang dimiliki spesialis tafsir
C. Tafsir dengan cara memahami banyak sekali kalimat al-Qur`an melalui kemampuan filsafat dan ilmu-ilmu sosial yang dimiliki spesialis tafsir
D. Tafsir dengan cara memahami banyak sekali kalimat al-Qur`an melalui kemampuan berbahasa gila yang dimiliki spesialis tafsir
E. Tafsir dengan cara memahami banyak sekali kalimat al-Qur`an melalui kemampuan menerjemah yang dimiliki spesialis tafsir

10. Madarikut Tanzil wa Haqa’iqut Ta’wil ialah kitab tafsir bir ra’yi karangan ....
A. An Nasafy
B. Abu Hayyan al-Andalusi al-Garnati
C. Az-Zamakhsyari
D. Al-Alusi
E. Al-Baidawi

II. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar!
1. Apakah pengertian tafsir bil ma’sur secara bahasa ? Jelaskan perbedaan pengertian secara istilah!
2. Sebutkan macam dan bentuk tafsir bil ma’sur!
3. Apakah pengertian tafsir bi al-ra’yi secara bahasa dan istilah?
4. Apa sajakah syarat diterimanya tafsir bir-ra’yi?
5. Sebutkan Contoh Kitab-kitab yang tergolong tafsir bil ma’sur dan tafsir bir-ra’yi!

Terima Kasih Atas Kunjungannya. Kunjungilah selalu www.Merah.Online/">www.Merah.Online semoga bermanfaat. Aamiin.

0 Response to "Soal Latihan Tafsir Wacana Tafsir Al-Qur`An Bil Ma’Sur Dan Bir Ra’Yi Kelas X Ma K13"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

close