Soal Simpulan Semester Genap Pai Kelas Xii Sma/ Smk Ktsp


Sambungan Soal No 1 hingga 22
23. Seorang ayah akan mendapatkan cuilan seperenam kalau mawaris . . . .
a. meninggalkan anak
b. mempunyai dua saudara seayah
c. mempunyai satu saudara seibu
d. meninggalkan wasiat
e. tidak mempunyai hebat waris asabah

24. Dalam daftar zawil furud, cuilan seperempat akan diberikan kepada . . . .
a. suami kalau istri mempunyai anak
b. istri kalau suami tidak mempunyai anak
c. ayah kalau muwaris mempunyai anak
d. ibu kalau muwaris tidak mempunyai anak
e. saudara wanita kalau tidak ada ayah dan anak laki-laki

25. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang kita temukan kegagalan. Ketika menginginkan nilai yang maksimal, ternyata karenanya mengecewakan, begitu juga hal-hal lainnya. Sebagai orang yang beriman, tentu kita dihentikan mengalah pada keadaan. Inilah pentingnya kita beriman kepada qadha dan qadar.

Perilaku yang mencerminkan beriman kepada qadha' dan qadar adalah… .
a. selalu bersemangat dalam berguru biar sukses
b. menimbulkan qadar sebagai pelajaran berharga
c. beribadah dan senantiasa berdoa’a terus menerus
d. mengedepankan urusan-urusan yang penting
e. selalu istiqomah dan mendapatkan dalam hidupannya

26. Bu Karmila, tetangga sebelah rumah Amat jarang menawarkan camilan cantik kepada tetangganya. Pak Bejo biasa membuang masakan yang sudah hampir wangi ketempat sampahnya. Pak Kamli kalau membeli barang-barang kebutuhan pokoknya melebihi yang ia butuhkan, sehingga banyak yang terbuang akhir perbuatan mereka pantas disebut orang kikir dan orang yang suka menghamburkan harta. Melalui pernyataan tersebut, yang memperlihatkan sikap tabzir ialah ... .
a. suka menciptakan gosip
b. membuang-buang makanan
c. mengadu domba
d. menceritakan keburukan orang lain
e. suka memamerkan harta bendanya

27. Seseorang meninggal dunia. Ia meninggalkan harta warisan sejumlah Rp. 59.000.000,00. Harta tersebut dikeluarkan untuk biaya pengurusan mayit dan membayar hutang si mayit sebesar Rp. 11.000.000,00. Sementara hebat warisnya terdiri dari seorang isteri, dua orang anak pria dan dua orang anak perempuan. Berapakah cuilan seorang anak laki-laki?
a. Rp 7.000.000,00
b. Rp 9.000.000,00
c. Rp 10.500.000,00
d. Rp 12.000.000,00
e. Rp 14.000.000,00

30. Peralihan kepemilikan harta benda, itulah sifat dari harta waris. Di samping itu, hukum ini mengatur juga besar kecilnya warisan yang diterima. Pernyataan berikut ini, merupakan nasihat seseorang mendapatkan harta waris ialah ... .
a. ikatan keluarga dan pertalian darah
b. terwujudnya rasa keadilan dan persamaan hak
c. membebaskan status hamba sahaya
d. adanya ijab kabul yang sah dan halal
e. memperkuat keyakinan kepada Allah Swt

31. Zawil furud hebat waris yang perolehan harta warisannya sudah ditentukan oleh Al- Qur'an dan Hadits. Adapun bahagian yang termasuk zawil furud . . . .
a. 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 dan 1/8
d. 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 dan 1/7
b. 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 dan 1/6
e. 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/7 dan 1/8
c. 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 dan 1/8

32. Pusat peradaban Islam saat mencapai masa keemasan terdapat di....
a. Spanyol  d. Skandinavia
b. Inggris  e. Finlandia
c. Albania

33. Penyebaran agama Islam ke dunia luar pertama kali yang dilakukan Rasulullah Saw dengan cara . . . .
a. kolaborasi perdagangan
b. mengirim surat
c. mengirim hadiah
d. mengunjungi secara langsung
e. memberi bantuan

34. Penyeberangan pasukan Islam di Eropa pertama kali dipimpin oleh . . . .
a. Tariq bin Malik  d. Arham ad-Daraimi
b. Tariq bin Ziyad  e. Abdullah bin Hasan
c. Musa bun Nusair

35. Penyebaran Islam menerima bentuknya pada masa Kesultanan . . . .
a. Abbasyiah
b. Ja’far dan umar
c. Umasyiah dan Abbasiyah
d. Umayyah
e. Amru bin ash

36. Wilayah Andalusia yang tidak termasuk dalam genggaman Islam ialah . . . .
a. Damaskus  d. Saragosa
b. Aragon  e. Glacia
c. Castylia

37. Pada pemerintahan Bani Umayyah, Andalusia dipimpin oleh amir (gubernur) yang salah satunya berjulukan . . . .
a. Abdul Rahman  d. Jalaluddin al Ghifari
b. Abdul Ghaffar  e. Abdul Aziz
c. Abdul Ghani

38. Hadirnya Islam di tanah Andalusia atau Spanyol mengakibatkan negara tersebut berdiri menjadi salah satu sentra kebudayaan sebab . . . .
a. banyaknya para sarjana dan mahasiswa
b. banyaknya daerah belajar
c. banyaknya perantauan yang berkumpul di negara itu
d. budayanya beragam
e. negaranya kondusif dan damai

39. Bangunan masjid yang berasal dari bangunan gereja ialah masjid. . . .
a. Al- Muhammadi
b. Abi Ayub
c. Aya Sopia
d. Al- Azahar
e. Istiqlal

40. Central Mosque yang dibangun di Regent Park terdapat di . . . .
a. Washington DC  d. Paris
b. Jakarta  e. Manchester
c. London

II. Kerjakan soal di bawah ini dengan benar! 
1. Apa yang Anda ketahui perihal persatuan dan kerukunan?

2. Mengapa persatuan dan kerukunan dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat?

3.  Mengapa Allah Swt. memandang fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan?

4. Pak Ahmad wafat, meninggalkan harta warisan sebanyak Rp. 280.000.000. Ahli warisnya terdiri dari ibu, bapak, istri, 1 anak laki laki dan 2 anak perempuan. Pak Ahmad mempunyai hutang Rp 20.000.000,-, biaya selama perawatan sakit Rp 15.000.000,- dan meninggalkan wasiat Rp 5000.000,-. Berapa cuilan hebat waris masing-masing?

5. Jelaskan dengan singkat perkembangan Islam di Eropa!

Kunjungilah selalu www.Merah.Online/">www.Merah.Online semoga bermanfaat. Aamiin.

0 Response to "Soal Simpulan Semester Genap Pai Kelas Xii Sma/ Smk Ktsp"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

close