Biografi Dan Karya Syamsuddin Al-Sumaterani Serta Anutan Kalam Syamsuddin Al-Sumaterani

Riwayat Hidup dan Karya Syamsuddin Al-Sumaterani.
Syaikh Syamsuddin ibn Abdullah al-Sumaterani (w. 1630 M) dikenal dengan nama Syamsuddin al-Sumaterani atau Syamsuddin Pasai. Syamsuddin al-Sumaterani hidup di Aceh antara final masa ke-16 hingga pertengahan masa ke-17 pada masa Sultan Iskandar Muda (w. 1045H/ 1639 M). Dalam karya S.M.N. Al-Attas, Syamsuddin al-Sumaterani wafat pada 1040 H/ 1630 M.

Syamsuddin al-Sumaterani ialah penganut mazhab Ibnu al-Arabi yaitu paham wahdat al-wujud atau wujudiyah, sekaligus murid Hamzah al-Fansuri. Syamsuddin al-Sumaterani merupakan orang penting istana yaitu sebagai kepala penasehat raja dengan gelar syaikh al-Islam. Syamsuddin al-Sumaterani populer sebagai seorang ahli ilmu tasuwuf, fasih berbicara bahasa Arab, dan alim dalam segala ilmu.

Paham wujudiyah Syamsuddin al-Sumaterani kemudian bertentangan dengan paham Nuruddin al-Raniri. Maka oleh Nuruddin al-Raniri dianggap sebagai aliran menyesatkan. Akhirnya atas perintah Sultan Iskandar Tsani (w. 1641 M) karya-karyanya dalam bahasa Arab dan Melayu dibakar dan dimusnahkan.

Akan tetapi, terdapat beberapa kitab yang sanggup diselamatkan yaitu kitab mir’at al-Mu’minin, syarah ruba’i Hamzah Fansuri, jawahir al-Haqaiq, mir’at al-Mukminin, mir’at al-Iman, syarah mi’ratul qulb, kitab al-Martabah, dan kitab al-Harakat. Selain itu Syamsuddin al-Sumaterani merupakan pengikut dari tarekat qadiriyah, dan juga dikenal sebagai pemikir yang baik.

Pemikiran Kalam Syamsuddin al-Sumaterani.
1. Tentang Tuhan.

Syamsuddin al-Sumatrani memandang perlu mentasybihkan sekaligus mentanzihkan Tuhan. Sebagaimana terkandung makna bahwa di samping adanya Tuhan, diakui adanya wujud alam yang merupakan mitsalnya Tuhan (mirip dengan Tuhan). Walau mitsal yang dimaksud tidak sama atau tidak sebanding dengan Tuhan itu sendiri. Syamsuddin al-Sumaterani memandang Tuhan sebagimana berikut:

1. Tuhan ialah al-Qadim dan al-Baqa’, bukan baru, al-‘Ard, al-Jisim serta tidak sanggup ditentukan oleh suatu pihak atau menetap suatu tempat, artinya Tuhan tidak menempati dan membutuhkan ruang dan waktu;

2. Tuhan itu esa dan tidak sanggup dilihat oleh kasat mata;

3. Tuhan ialah ruh;

2. Tentang Penciptaan Alam.

Syamsuddin al-Sumatrani memandang penciptaan terjadi melalui tingkatantingkatan, dimana penciptaan (pengaliran) bermula dari zat yang mutlak dan hingga kepada tingkat ketujuh. Sebagaimana klarifikasi dibawah ini:

1. Tingkat ahadiyyah (tingkat paling atas), yang merupakan tingkat la ta’ayyun (tanpa pembeda-beda);

Pada tingkat ini, zat yang mutlak masih berada dalam keadaan semula yaitu tingkat masih bebas atau belum mempunyai hubungan dari apapun. Pada tingkat ini sudah ada suatu daya yang berupa pengetahuan (‘ilm) dan belum ada pembedaan.

2. Tingkat wahdah (tingkat kedua) yaitu tingkat pembeda-pembeda yang pertama (ta’ayyum awwal); 

Pada tingkat ini, zat Tuhan sadar akan diriNya dan mempunyai pengetahuan segala daya yang terpendam pada diriNya sebagai kesatuan. Artinya zat Tuhan tahu bahwa hanya dirinya sendiri yang ada, tiada yang lain kecuali Dia. Dia mengetahui bahwa Ia mempunyai daya untuk menjelmakan dariNya. Sedangkan yang terpendam ialah pengetahuan (ilm), eksistensi (wujud), pengamatan (syuhud), dan cahaya (nur). Proses wahdah ialah pangkat, terjadi kepemilikan diri, dan zat kepemilikan diri menjadikan rindu (‘isyq) sesudah rindu terciptalah cahaya pertama. Artinya penjelmaan pertama ini sebagai pengalir ada dari wahdahnya.

Penjelmaan terjadi menjadi dua, pertama penjelmaan terjadi dalam diri zat yang mutlak, sifat abadi; Dan kedua, penjelmaan terjadi di luar dari zat yang mutlak, dan sifatnya sanggup dilihat;

3. Tahap wahidiyyah (tingkat ketiga) atau tingkat perbedaan yang kedua (ta’ayyun tsani);

Pada tingkat ini, kesatuan terdiri dari hal jamak. Jamak yang dimaksud ialah sesuatu yang dikenal sebagai hasil dari penelitian darinya sendiri, yaitu dari potensi (sebagai daya yang hadir terpendam) menjadi faktual (hadir, dalam kesatuan). Kejamakan ini ditentukan oleh a’yuun, sifat al-nama.

Demikianlah kejamakan itu sebagai yang dikenal hadir di dalam pengetahuan dan disebut yan tabitaĆ­ (realitaas yang terpendam). Realitas terpendam ini ialah hakikat segala sesuatu yang masih memerlukan ada dari realitas yang tertinggal, alasannya hakikat yang terpendam itu ialah tiada.

4. Tahap alam arwah (taham keempat) ialah pangkat segala nyawa, baik nyawa manusia, nyawa binatang, dan lainnya;

5. Tahap alam mitsal (tahap kelima) ialah pangkat segala rupa atau dunia ibarat;

6. Tahap alam ajsam/ raya (tahap keenam) yaitu pangkat segala badan atau dunia ibarat;

7. Tahap alam insan (tahap ketujuh) ialah pangkat segala insan atau disebut pangkat insan tepat (alam al-Insan al-Kamil);

3. Tentang Alam dan Manusia.

Pemikiran wacana alam dan insan terpusat atas pandangan al-Sumaterani pada ungkapan ma siwa Allah Swt(apa saja selain Allah), dimana Allah Swt ialah satusatunya, sedangkan apapun selain Allah Swt termasuk dalam kategori alam. Alam dalam pandangan al-Sumaterani terbagi atas dua.

Pertama alam syahadah yaitu alam yang sanggup ditangkap oleh panca indera, baik yang di bumi maupun di langit;

Kedua alam gaib yaitu alam yang tidak sanggup ditangkap oleh panca indera dimanapun keberadaannya, mirip malaikat, jin, dan ruh manusia.

4. Tentang Alam Arwah dan Alam Mitsal.

Tajalli Tuhan yang ketiga tidak lagi berlangsung dalam diriNya, tapi pada bukan diriNya (fi ghayrih). Ini berarti bahwa Tuhan haruslah membuat alam. Menurutnya, penciptaan alam oleh Tuhan berawal dengan penciptaan makhluk pertama. Makhluk pertama ialah nur (cahaya), disebut juga dengan nama nur Muhammad, ruh Muhammad, akal, dan al-Qalam al-A’la (pena tertinggi).

Segenap makhluk atau alam ialah berasal dari cahaya Tuhan, tetapi derajat diantara semua makhluk itu dibedakan. Nur Muhammad ialah makhluk yang mempunyai derajat tertinggi. Perlu diketahui pula, bahwa ruh atau nur Muhammad di ciptakan oleh Tuhan bersama dengan arwah, dan masuk dalam kategori alam arwah, yakni dengan mencakup para malaikat, jin, setan, iblis, ruh manusia, ruh binatang, dan ruh tumbuh-tumbuhan.

5. Tentang Alam Ajsam.

Alam Ajsam ialah alam yang bisa ditangkap oleh panca indra. Nama lain dari alam ajsam (tubuh-tubuh materi) yaitu alam syahadah (kesaksian atau yang disaksikan), dan alam mulk. Alam ajsam berada pada martabat keenam dari tujuh martabat wujud.

6. Tentang Alam Manusia.

Manusia martabat ketujuh dari wujud Tuhan, disebut dengan kata syay’ jami’ dan dilihat dari unsur lahiriahnya (manusia kulit atau al-insan al-basyari) terlihat unsur tanah, air, udara, dan api. Sedangkan dilihat dari segi batiniah terdiri dari,

1) wujud, yang dimaksud ialah zat;
2) ‘ilm, yang dimaksud ialah sifat-sifat;
3) nur, yang dimaksud ialah nama-nama; dan
4) syuhud, yang dimaksud ialah perbuatan-perbuatan.

Sehingga insan secara ruhani ialah hakiki sebagaiman Tuhan mempunyai unsur tersebut. Akan tetapi, semuanya yang dimiliki oleh insan ialah ciptaan, pemberian, atau pinjaman dari Tuhan, sebagai wadah tajalli Tuhan dan sifat manusia itu sendiri hakikatnya fana (muhdas).

Walaupun mengikuti aliran yang sama, namun ada perbedaan kentara antara guru dan murid ini. Hamzah al-Fansuri ialah seorang sufi pencari Tuhan, yang mencoba melaksanakan pencarian Tuhan lantaran didorong oleh batinnya.

Sedangkan, Syamsuddin al-Sumatrani spesialis sufi dan juga filosuf lebih mencicipi kebuTuhan mengenali hakikat dari segala sesuatu, serta mengetahui kesatuan yang tersembunyi. Syamsuddin al-Sumatrani berpandangan bahwa perjuangan mengenal Tuhan harus dibimbing oleh guru yang tepat lantaran jikalau tidak maka akan terjerumus dalam kesesatan.

Demikianlah sahabat www.Merah.Online/">Merah.Online ulasan wacana biografi Syamsuddin Al-Sumaterani dan karya Syamsuddin Al-Sumaterani serta pemikiran kalam Syamsuddin Al-Sumaterani. Sumber buku Ilmu Kalam Kelas XII MA Kementerian Agama Republik INDONESIA, 2016. Kunjungilah selalu www.Merah.Online/">www.Merah.Online semoga bermanfaat. Aamiin.

0 Response to "Biografi Dan Karya Syamsuddin Al-Sumaterani Serta Anutan Kalam Syamsuddin Al-Sumaterani"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

close